ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


แหล่งทุน


 


1 แหล่งทุนหลัก
        กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ได้รับทุนสนับสนุน จากทุนมหาวิทยาลัยขอนแก่น (งบประมาณเงินกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

2 แหล่งทุนสนับสนุนโครงการต่าง ๆ


ลำดับ ชื่อทุน ประเภท
1   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภททุนอุดหนุนเฉพาะกิจ   ทุนภายใน
2   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภททุดอุดหนุนวิจัยทั่วไป   ทุนภายใน
3   ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน (ศสค.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ทุนภายใน
4   ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)   ทุนภายนอก
5   สำนักงานสุขภาวะและพัฒนาสังคม (สสพ.)   ทุนภายนอก
6   สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งชาติ สหประชาชาติ (UNDP) กระทรวงมหาดไทย   ทุนภายนอก
7   โครงการพัฒนาของ USAID   ทุนภายนอก
8   สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม   ทุนภายนอก
9   มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)   ทุนภายนอก
10   สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 (สสว.6) ขอนแก่น   ทุนภายนอก
11   Economic and Social Research Council (ESRC)   ทุนภายนอก
12   Oxfam America   ทุนภายนอก