กลุ่มวิจัยการอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


บุคลากร


 

นักวิจัยหลัก

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง
Assoc.Dr.Buapun Promphakping

ตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

Ph.D. (Development Studies) University of Bath,U.K.

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

พัฒนศาสตร์ ความอยู่ดีมีสุข ทุนทางสังคม การจัดสวัสดิการชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน บทบาทหญิงชายการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม แรงงานข้ามชาติ และการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมและบริโภคบุหรี่/ยาสูบ/ยาเส้น

E-mail

buapun@kku.ac.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
Assist. Dr.Yanyong Inmuong

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

Ph.D.(Environmental Studies), University of Tasmania, Australia

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail

yanyong@kku.ac.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
Assist.Dr.Sukhumvit Saisopon

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

Ph.D. (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การบริหารนโยบายและแผน การบริหารการปกครองท้องถิ่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยแบบไทบ้าน องค์กรชุมชนกับการพัฒนา

E-mail

sukhumvt@kku.ac.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล
Assist. Dr.Viboon Wattananamkul

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข

E-mail

viboonmail@yahoo.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

อ.มานะ นาคำ
Mana Nakham

ตำแหน่ง

อาจารย์

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ศศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

งานวิจัยการพัฒนา สาขาวิเคราะห์ชุมชน การพัฒนาความเข็มแข็งองค์กรชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การวางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น

E-mail

mana@kku.ac.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ดร.มนต์ชัย ผ่องศิริ
Dr.Monchai Pongsiri

ตำแหน่ง

-

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การศึกษาคนพลัดถิ่น (Daispora Studies) และการดำรงชีพ (Livelihood) การประเมินผลโครงการ ป่าชุมชน เกษตรกรรมถาวร การประมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศน์ (Ecosystem Services) การกลายเป็นเมือง

E-mail

monchai7@hotmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

อ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
Dr.Thanapauge Chamaratana

ตำแหน่ง

อาจารย์

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

Social Network Research, Labour Study, Urbanization and ASEAN Study.

E-mail

Thanacha@kku.ac.th

 

 

 

 

นักวิจัยประจำกลุ่ม

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ดร.นิลวดี พรหมพักพิง
Dr.Ninlawadee Promphakping

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นด้านอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ การจัดการความรู้ของชุมชน การวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม

E-mail

Ninwadee2004@yahoo.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

พรเพ็ญ โสมาบุตร
Pornpen Somabut

ตำแหน่ง

ผู้จัดการกลุ่มวิจัย

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นการย้ายถิ่น การศึกษา และความอยู่ดีมีสุข การเก็บข้อมูลภาคสนาม การเงินและการบัญชี และ การวิเคราะห์ประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

E-mail

pk_pornpen @hotmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

ภัทรภร วีระนาคินทร์
Pattaraporn Weeranakin

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นความอยู่ดีมีสุข สินทรัพย์ทุน ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการเก็บข้อมูลภาคสนาม

E-mail

wee.patta@gmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

วีระยุทธ โพธิ์ถาวร
Weerayuth Phothaworn

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาโท สาขาการจัดการทรัพยากร โครงการสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม การเกษตรแบบยั่งยืน และการวิเคราะห์ประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

E-mail

weerayuthid@gmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

สุธาสินี ปรีดาสา
Suthasinee Preedasa

ตำแหน่ง

เลขานุการกลุ่มวิจัย

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นการศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สวัสดิการแรงงานในและนอกระบบ และการวิเคราะห์ประมวลผลการวิจัยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

E-mail

sutasinee.mod@gmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

สยาม บัวระภา
Sayam Buarapha

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ประเด็นศิลปวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชุมชน การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน การปฏิบัติงานภาคสนามและการจัดทำสื่อมัลติมีเดีย

E-mail

siam_wesdkku@hotmail.co.th

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

อารยา ญาณพิบูลย์
Araya Yanpiboon

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิจัย

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การออกเเบบสื่อสิ่งพิมพ์ การปฏิบัติงานภาคสนาม การเงินเเละการบัญชี และประเด็นวิสาหกิจชุมชน

E-mail

dao_to_be@hotmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

วรนุช จันทะบูรณ์
Woranuch Juntaboon

ตำแหน่ง

นักวิจัยประจำกลุ่ม

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

การประสานงานภาคีเครือข่าย

E-mail

greensdm@hotmail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

จริยา โนนแดง
JARIYA NONEDANG

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนักวิจัย

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

งานการเงิน/ประสานงาน

E-mail

jariya_n@kkumail.com

 

 

 

ชื่อ (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)

กฤษดา ปัจจ่าเนย์
KRITSADA PHATCHANEY

ตำแหน่ง

นักวิจัยโครงการ

สาขา/สถาบันการศึกษาที่จบ

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการพัฒนาสังคม (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

ด้านการกลายเป็นเมือง วิจัยเชิงคุณภาพ และปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS, Atlas.ti

E-mail

phat.kritsada@gmail.com