ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


ภาคีเครือข่าย


 

1. โครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชน
2. ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
3. สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กระทรวงมหาดไทย
4.โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง (บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน))
5. ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน (ศสค.) คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5, 6,7 กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
9. Radboud University Nijmegen, the Netherlands
10.Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, United Kingdom
11.โครงการสะพานเสริมสร้างประชาธิปไตย (USAID)
12. ศูนย์สันติศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย