ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


ผลงานวิจัยล่าสุด


 


ลำดับ ชื่อผลงาน ปี พ.ศ. ไฟล์แนบ
1 รายงานสรุปการประชุมเครือข่ายนักวิจัยและกลไกขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ 2556 ดาวน์โหลด
2 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบ จังหวัดขอนแก่น 2555 ดาวน์โหลด
3 รายงานการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงจังหวัดขอนแก่น 2555 ดาวน์โหลด
4 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องเส้นทาง ยาเส้น: เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิตยาเส้น ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคบุหรี่มวนเอง 2553 ดาวน์โหลด