ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


รูปภาพแนบจากโครงการวิจัยปัจจุบัน :

โครงการการสร้างและพัฒนามาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการบริโภคและการจำหน่ายยาเส้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา 3 จังหวัดในภาคอีสาน