ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


รูปภาพแนบจากโครงงานวิจัยที่ผ่านมา :

การศึกษาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของแรงงานพม่า: กรณีศึกษาชุมชนสะพานปลา ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก