ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


รูปภาพแนบจากโครงงานวิจัยที่ผ่านมา :

     1) โครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการพัฒนาและการใช้ทุนทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ระยะที่ 1
     2) โครงการการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 1
     3) โครงการการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นในการเสริมพลังอำนาจคนจนและครัวเรือนคนจน เพื่อความมั่นคงของการยังชีพ