ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


รูปภาพแนบจากโครงงานวิจัยที่ผ่านมา :

โครงการการสร้างสมรรถนะในการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น (มี 3 โครงการย่อย)