ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


รูปภาพแนบจากโครงงานวิจัยที่ผ่านมา :

การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงในชนบทอีสาน (Cross-cultural Marriage of Women in the Northeast of Thailand) 

    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก