ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :โครงการจัดประชุมเพื่อระดมสมอง


วันที่ประกาศกิจกรรม : 20/08/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (774)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดประชุมโครงการจัดประชุมเพื่อระดมสมอง บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาประชาภิบาลและประชาธิปไตยในท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 สิงหาคม 2555 

            โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน ประเมิน (assess) การดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรม การสร้างผู้นำให้แก่ภาคประชาสังคม ของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมา และรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะถึงแนวทาง วิธีการ ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษาอบรมเพื่อสนับสนุนศักยภาพของภาคประชาสังคม หรือองค์กรและการดำเนินกิจการที่ไม่แสวงหากำไร  โดยมีผู้เข้าร่วม ดังนี้  รศ.ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง     ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก คุณจรินทร์  บุญมัธยะ คุณจันทร์ที  ประทุมภา คุณสมคิด  สิงสง พระมหาสมัย  ผาสุโก คุณสุภี  ทองมีค่า ดร.อวยชัย  วะทา คุณกฤษณา  คำแถ่น
คุณวีระ  นิจไตรรัตน์ คุณสุภีร์  สมอนา คุณประสาท  ตงศิริ คุณโกวิท  พรหมวิหารสัจจาคุณโกวิทย์  กุลสุวรรณ