ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ประกาศสนับสนุนทุนขนาดเล็กในการสร้างเครื่องมือธรรมาภิบาลท้องถิ่น


วันที่ประกาศกิจกรรม : 14/06/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (891)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

1. ความเป็นมา

                มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโครงการสะพาน : เสริมสร้างประชาธิปไตย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของ USAID ประเทศสหรัฐอเมริกา จะสนับสนุนทุนขนาดเล็กในการสร้างธรรมาภิบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้นำท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคมในการกำหนดประเด็นสาธารณะในระดับท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การปฏิรูป ให้เกิดความโปร่งใสและการร่วมรับผิดในระบอบการบริหารกิจการสาธารณะ

 

2. ลักษณะโครงการและจำนวนที่สนับสนุน

                1. บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน        จำนวน 15 โครงการ

                2. การรู้เท่าทันงบประมาณ               จำนวน   10 โครงการ

                3. การติดตามการใช้งบประมาณ     จำนวน   5 โครงการ

                4. กลุ่มเยาวชน                                    จำนวน  3 โครงการ

 

3. ความหมายของเครื่องมือธรรมาภิบาล

                3.1 บัตรคะแนนศักยภาพ (Scorecard) หมายถึง เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการเข้ามาตรวจสอบภาคบริการสาธารณะ ซึ่งมีกระบวนการในการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ

                1. การระบุปัญหาและการแต่งตั้งคณะทำงาน

                2. สร้างการรับรู้และตระหนักของคนในชุมชน

                3.การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

                4. การสร้างตัวชี้วัด

                5. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา

                6.การติดตามผล

                3.2  การรู้เท่าทันงบประมาณ หมายถึง การกระตุ้นสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมกำหนดและตัดสินใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณ การปฏิบัติงาน ติดตามตรวจสอบด้วยความโปร่งใส เช่น โครงการการรับรู้งบประมาณ อบต. โครงการการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณผ่านสื่อ โครงการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณกับ อบต./เทศบาล กลุ่มองค์กรเครือข่าย

                3.3 การติดตามการใช้งบประมาณ หมายถึง การติดตามการใช้ (เบิกจ่าย) งบประมาณให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เช่น โครงการช่วยเหลือการจัดทำบัญชีให้แก่กลุ่มเครือข่าย, อปท. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบงบประมาณ โครงการตรวจสอบการใช้งบประมาณของกลุ่มเครือข่าย

 

4. พื้นที่ดำเนินงาน

                พื้นที่ดำเนินงานที่จะสนับสนุนทุนอยู่ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี คุณสมบัติผู้ขอทุน เป็นองค์กร NGO ภาคประชาสังคม กลุ่มเยาวชน ที่ทำงานการเมืองการส่งเสริมประชาธิปไตยธรรมาภิบาล ความเข้มแข็งของชุมชน

 

5. ผู้ประสานงาน

                1. นายคณิน          เชื้อดวงผุย            เบอร์โทร 081-9759313 E-mail : kanincd@hotmail.com

                2. นางสาวนิตยา ปรูกระโทก           เบอร์โทร 089-8644503 E-mail : the_one_556@hotmail.com

    ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  

                กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตึก HS 03 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

 

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน

 

กิจกรรม/กระบวนการ

ระยะเวลา

1. เปิดรับสมัครโครงการ

ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2555

2. ประชุมชี้แจง

วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ อาคารขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. กรรมการพิจารณา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

4. ประกาศผล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

5.  ประชุมผู้รับทุน

วันที่ 2 สิงหาคม 2555

6. อบรม

   6.1  เทคนิคบัตรคะแนนศักยภาพชุมชน                                    

   6.2  เทคนิคการจัดกระบวนการงบประมาณ

ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2555

7. ระยะเวลาปฏิบัติการตามโครงการ

ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม –ตุลาคม 2555

8. ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน

เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2555

9. ประชุมสรุปและประเมินผลโครงการ

เดือนธันวาคม 2555


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก