ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ใบสมัครเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัย


วันที่ประกาศกิจกรรม : 21/05/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (645)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

สำหรับผู้สนใจที่ไม่สะดวกมารับใบสมัครด้วยตนเอง  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  กรอกให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งด้วยตนเอง  
พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทรานสคริปหรือใบรับรองผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4.ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 ใบ

ส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

ที่กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  อาคาร 3 ชั้น 5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002  โทร.043-203433

081-5449948, 084-7984914 อีเมลล์ jai_dao@hotmail.com 


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก