ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม 5 มหาวิทยาลัย


วันที่ประกาศกิจกรรม : 21/02/2555 จำนวนครั้งที่อ่าน (904)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโครงการสะพาน: เสริมสร้างประชาธิปไตย โดยการสนับสนุนขององค์การ USAID สหรัฐอเมริกา ได้จัดงานนำเสนอผลงานวิจัย โครงการสร้างสำนึกพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลในท้องถิ่น โดยใช้ชื่องานว่า “เสริมพลังพลเมือง สร้างธรรมาภิบาลให้ท้องถิ่น” เพื่อเป็นการนำเสนอสรุปผลการวิจัยจาก 5 มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายที่ได้ทำงานร่วมกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาในประเด็นประชาธิปไตย รัฐประหารและธรรมภิบาลในมุมมองของคนเชียงใหม่และลำพูน  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเด็นจิตสำนึกและความร่วมรับผิดชอบของพลเมืองในการปกครองในพื้นที่ พิษณุโลก พิจิตร และสุโขทัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาหัวข้อ ความรู้ ทัศนคติ ต่อประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ศึกษาประเด็นการเสริมสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการปกครองท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ   และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ศึกษาเรื่องการรับรู้ของพลเมืองกับการเสริมสร้างประชาธิปไตย ภายใต้แนวคิด บริบทสังคมไทย การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบทบาทภาคประชาสังคม ซึ่งมีมุมมองที่หลากหลายต่อการเมืองการปกครองทั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่นของประชาชนในภูมิภาคของไทย    โดยมีเอกอัครราชทูตคริสตี้  เคนนี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ