ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :Be The Change Symposium "เปลี่ยนโลกด้วยมือเรา"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 10/11/2554 จำนวนครั้งที่อ่าน (925)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) มีบทบาท ภารกิจด้านวิจัยและพัฒนาสังคม ซึ่งให้ความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและชุมชน กลุ่มวิจัยฯ จึงได้จัดกิจกรรม ?Be The Change Symposium "เปลี่ยนโลกด้วยมือเรา" ขึ้น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 (11-11-11) ณ โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนโรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส และเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้กลุ่มวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว มาร่วมกันอนุกรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นกับน้องๆ กันนะค่ะ