ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 3


วันที่ประกาศกิจกรรม : 15/03/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (362)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด โครงการประชุมวิชาการการควบคุมยาสูบภาคอีสาน ครั้งที่ 3“การเปลี่ยนแปลงนโยบายการควบคุมยาสูบ: โอกาส ข้อจำกัด และความท้าทาย” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและเผยแพร่นวัตกรรมเด่น ๆ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบขององค์กรภาคีต่าง ๆ อันนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัตนา  จันทร์เทา  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมทั้งมีการเสวนา  

“การเปลี่ยนแปลงนโยบายการควบคุมยาสูบ: โอกาส ข้อจำกัด และความท้าทาย”

ผู้ร่วมอภิปราย:

1. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

2. ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

3. คุณจิระวัฒน์ อยู่สะบาย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

และการนำเสนอผลงานทางซิชาการ

Panel 1: การรับรู้นโยบายด้านการควบคุมยาสูบ

Panel 2: นวัตกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่

Panel 3: การบูรณาการและการสร้างเครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบ

จากนั้นมีการอภิปราย“การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรฯ: โอกาส ข้อจำกัด และความท้าทาย”

โดย  อ.ดร.จักรพันธ์  เพชรภูมิ  และ คุณบำรุง  เป็นสุข  มี อ.คณิน  เชื้อดวงผุย  ดำเนินรายการ