ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ปีที่ 1 จังหวัดขอนแก่น


วันที่ประกาศกิจกรรม : 22/02/2561 จำนวนครั้งที่อ่าน (166)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW)  ปีที่ 1  จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยมีกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นหน่วยเลขานุการกิจ (นลส.)  การดำเนินโครงการโดยใช้กระบวนการของสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2550 
การดำเนินงานได้สิ้นสุดลงตามกรอบการดำเนินโครงการ ดังนั้นหน่วยเลขานุการกิจจึงได้จัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้น เพื่อบันทึกประสบการณ์การดำเนินงานโครงการตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ในรายงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 : บทนำ ส่วนที่ 2 : กระบวนการและผลการดำเนินงาน และส่วนที่ 3 : บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวโหลดได้ที่ 

https://drive.google.com/file/d/19Z9-8snaFT5pLl9GU_SDOYpiGwa0N8-e/view?usp=sharing