ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ขอเชิญผู็้สนใจเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสขุาภจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 พ.ศ.2560


วันที่ประกาศกิจกรรม : 29/11/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (126)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น  เป็นการรวมตัวของหลายภาคส่วน ที่สนใจประเด็นปัญหาสาธารณะด้านสุขภาพ ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งตามมาตรา 40 ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ กำหนดให้สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและจัดประชุมอย่างเป็นระบบ

            ในปีนี้สมัชชาจังหวัดขอนแก่น มีการพัฒนานโยบายสาธารณะ 3 ประเด็น ได้แก่  1) ประเด็นการจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 2) ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบาง และ 3) ประเด็นชุมชนรวมใจ ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นที่ 1 เป็นขาเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  และประเด็นที่ 2 และ 3 เป็นการขึ้นรูปนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

          การประชุมสมัชชาครั้งนี้  นับเป็นครั้งที่ 3 ของจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จำนวนประมาณ 100 คน ได้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและรับรองมติ เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ปลุกพลังสังคมกับการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม”  โดยนางอรพรรณ  ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)