ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีรับฟังข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560


วันที่ประกาศกิจกรรม : 06/11/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (142)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อเอกสารร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560
มี 4 วาระ ดังนี้
1.การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
2.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
4.การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมงานได้ที่
คุณสยาม บัวระภา 087-9493630