ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนบทความวิจัย รุ่นที่ 1-2"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 17/07/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (294)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขฯ โดยโครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนบทความวิจัย รุ่นที่ 1-2" โดยรุ่นที่ 1 ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน จังหวัดเลย และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม i Hotel ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านการเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในประเด็นเกี่ยวกับยาสูบ

เนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ:

1.เทคนิคการเขียนบทความ

2.การเขียนโครงร่างบทความ บทนำ และกรอบแนวคิด

3.การเขียนระเบียบวิธีวิจัย (การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ)

4.การจัดการข้อมูล ด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

5.การเขียนผลการศึกษา สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

6.เทคนิคการเขียนอ้างอิง

7.การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย