ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :แนะนำหนังสือ ?แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา: จากความมั่งคั่งทางวัตถุสู่ความอยู่ดีมีสุขประชาชาติ?


วันที่ประกาศกิจกรรม : 09/06/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (300)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

หนังสือ แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา: จากความมั่งคั่งทางวัตถุสู่ความอยู่ดีมีสุขประชาชาติ เป็นการพิมพ์ครั้งที่สอง โดยเนื้อหายังคงไม่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเพียงแต่ภาพปกเท่านั้น

สิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอในตำราเล่มนี้ คือ มุ่งที่จะสนับสนุนให้ใช้คำว่า “ความอยู่ดีมีสุข” แทน “การพัฒนา” อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นคู่มือสำเร็จรูปที่บอกขั้นตอนหรือวิธีการทางเทคนิคที่สมบูรณ์ครบถ้วน แต่หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะนำเสนอหลักการหรือทฤษฎีเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขประชาชาติที่ผู้เขียนเสนอไว้ จึงเป็นกรอบทฤษฎีที่บางอย่างต้องการการวิจัย และการค้นหาเทคนิค ต่อเนื่องออกไปจากหลักการดังกล่าว

การเรียบเรียงตำราเล่มนี้ ผู้เขียนได้ประโยชน์จากโครงการวิจัยความอยู่ดีมีสุขของประชากร ในประเทศกำลังพัฒนา (Wellbeing in Developing Countries: WeD) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้วิจัยได้เข้าร่วม และภายหลังได้ก่อตั้งเป็นกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Wellbeing and Sustainable Development: WeSD) ซึ่งเป็นเวลาครบ 10 ปี แล้ว ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนในการสนับสนุนผู้เขียน จึงมีจำนวนมาก นับตั้งแต่การได้รับโอกาส ให้เข้าร่วมโครงการ  WeD ซึ่งผู้เขียนได้รับการสนับสนุนด้านเอกสาร ได้ทำการวิจัย พบปะกับผู้ที่สนใจ ในเรื่องความอยู่ดีมีสุข  ตลอดจนสมาชิกของกลุ่มวิจัย WeSD ในปัจจุบัน ที่ได้ช่วยเหลือผู้เขียนในด้านต่าง ๆ คุณนิลวดี พรหมพักพิง และทีมงาน ได้ช่วยในการตรวจความถูกต้องในขั้นตอนสุดท้าย ผู้เขียนอยากจะขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนในการทำให้ตำราเล่มนี้ เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โดยนอกเหนือจากกลุ่มนักศึกษา ในหลักสูตรพัฒนาสังคมระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ เป็นตำราเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าแล้ว หนังสือเล่มนี้ ได้เริ่มเผยแพร่ไปยังกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทพัฒนาสังคมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยเฉพาะที่ศูนย์ต่างจังหวัด ทำให้ผู้เขียนมีความคิดและได้เริ่มปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นทาง
ด้านการพัฒนาสังคม และจะพยายามใช้ภาษาที่สามารถอ่านและเข้าถึงได้ โดยกลุ่มคนที่กว้างขวางยิ่งขึ้น  เมื่อหนังสือที่จัดพิมพ์ครั้งที่สองจำหน่ายหมด การปรับปรุงน่าจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมที่จะจัดพิมพ์ครั้งต่อไป

หมายเหตุ  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มีวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น)


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก