ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การออกแบบวางแผนและการเขียนข้อเสนอโครงการ"


วันที่ประกาศกิจกรรม : 26/05/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (311)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขฯ โดยโครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การออกแบบวางแผนและการเขียนข้อเสนอโครงการ" ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม i Hotel นครพนม จังหวัดนครพนม

 

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านการเขียนข้อเสนอโครงการสำหรับการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ

 

เนื้อหาในการอบรมเชิงปฏิบัติการ:

1.ภาพรวมการวิจัย

2.เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

3.การวางโครงร่างข้อเสนอโครงการวิจัย

4.การเขียนบทนำ

5.การพัฒนากรอบแนวคิด

6.การออกแบบการวิจัย

7.การวางแผนกิจกรรมและงบประมาณ