ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 26/05/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (335)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ความเป็นมา: กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ให้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประสานความร่วมมือเพื่อเข้าพบผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมยาสูบทั้ง 4 สคร. (สคร.7-10) และเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยภาตตะวันออกเฉียงเหนือด้านการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสุบ ด้านการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมเชิงวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และเพื่อจัดการความรู้ด้านการควบคุมยาสูบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เครือข่ายนักวิจัยได้รับการหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ด้านการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมเชิงวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้บทเรียนในการดำเนินงานด้านการควบคุมยาสูบ และนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมยาสูบในพื้นที่ได้

หลักสูตรอบรม: 

1. การออกแบบวางแผนและเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

2. การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัย

3. การเขียนบทความวิจัย (รุ่นที่ 1-2)