ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีปรึกษาหารือโครงการสานพลังตำรวจควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (พื้นที่ภาคอีสาน)


วันที่ประกาศกิจกรรม : 10/04/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (264)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สสส. และ 'คนเห็นคน' ได้จัดเวทีปรึกษาหารือโครงการสานพลังตำรวจควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (พื้นที่ภาคอีสาน) วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ โรงเเรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเชื่อมประสานเครือข่ายตำรวจและผองเพื่อนในการบังคับใช้กฏหมาย กติกาและมาตรการทางสังคมในภาคอีสาน
2) เพื่อเพิ่มศักยภาพตำรวจ 
3) เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานภายในเครือข่ายตำรวจและผองเพื่อน ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

วิธีดำเนินการ
1) เวทีปรึกษาหารือ ชี้แจงโครงการและปรึกษาหารือ การกำหนดกลไกการประสานงานของโครงการร่วมออกแบบการเชื่อมประสานเครือข่าย
2) เวทีเชื่อมประสานระดับภาค
3) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานของตำรวจและผองเพื่อน จำนวน 4 เวที
4) การติดตามหนุนเสริมพื้นที่ และถอดบทเรียนนวัตกรรมการทำงานเชื่อมประสานระหว่างตำรวจ และเครือข่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ตำรวจแกนนำจำนวนหนึ่งดำเนินงานบังคับใช้กฏหมาย เกิดกลไกในการประสานความร่วมมือ เกิดพื้นที่ต้นแบบที่สามารถประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานได้จริง