ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนกลุ่มวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


วันที่ประกาศกิจกรรม : 22/02/2560 จำนวนครั้งที่อ่าน (220)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนกลุ่มวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น ในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ซีแอนด์ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา  เพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559-2560

2. เพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559-2556

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักวิจัยในองค์กร

 

เป้าหมายโครงการฯ

 1. เกิดบทเรียนและข้อเสนอด้านการทำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

 

2. เกิดแนวทางการดำเนินงานที่มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน เป็นระบบ