ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการนำตัวชีัวัดความอยู่ดีมีสุขของชุมชนไปใช้ประโยชน์


วันที่ประกาศกิจกรรม : 16/02/2559 จำนวนครั้งที่อ่าน (390)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการนำตัวชีัวัดความอยู่ดีมีสุขของชุมชนไปใช้ประโยชน์ (Expert Group Meeting on Community Wellbeing Indicators) 
โดย  นางภัทรภร วีระนาคินทร์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นนักวิจัยของกลุ่มวิจัยฯ ได้นำเสนอผลการศึกษาและประชุมระดมสมองกลุ่มผู้เชียวชาญ ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วนราชการในระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (อ.น้ำพอง, อ.มัญจาคีรี และ อ.หนองสองห้อง) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 เป็นต้น  ภายใต้การสนับสนุนโดย กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (WeSD) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 - 12:00 น. ณ ห้อง I-Green โรงแรม I-Hotel ขอนแก่น