ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ข่าวจากศูนย์ประชาสังคมฯ


วันที่ประกาศกิจกรรม : 30/09/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (587)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ประธานาธิบดีโอบามา ได้ประกาศว่าจะยืนเคียงข้างภาคประชาสังคม และเรียกร้องให้ทั่วโลกให้การสนับสนุนปกป้อง และสร้างความยั่งยืนให้กับภาคประชาสังคมในการดำเนินงานท่ามกลางกระแสโลกที่มีข้อจำกัดมากขึ้นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้มีบันทึกของประธานาธิบดี (Presidential Memorandum) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา ในการ่วมมือกับรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในการให้การสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคม นอกจากนั้น ประธานาธิบดี ยังได้ประกาศให้ทราบถึงโครงการที่ริเริ่มใหม่ คือ Regional Civil Society Innovation Center โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดน และ Aga Khan Development Network เป็นผู้ร่วมงานหลัก โครงการนี้จะสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เป็นเวทีในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านทรัพยากร วิธีการทำงาน เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ สำหรับการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม

สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ได้สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (Center for Civil Society and Non-profit Management) ขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็น “โรงเรียนขององค์กรภาคประชาสังคม” แห่งแรกที่เกิดขึ้นในภูมิภาค มีเป้าหมายที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้แก่องค์กรภาคประชาสังคมในรุ่นต่อไป ในช่วง ๓ ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และให้การฝึกอบรมแก่ผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้มีทักษะทางด้านการจัดการ เทคนิค และวิธีการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดเวทีความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง