ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6


วันที่ประกาศกิจกรรม : 19/06/2557 จำนวนครั้งที่อ่าน (546)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะกองเลขานุการกิจ ได้พาตัวแทนเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 โดยมี ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ นักวิจัยกลุ่มวิจัยฯ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นในการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างมติ ประกอบไปด้วย
มติที่ 7 การสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาในการดูแลสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดย คุณคณิน  เชื้อดวงผุย ผู้จัดการกลุ่มวิจัยฯ
มติที่ 8 ระเบียบวาระทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม
จากการค้าเสรีระหว่างประเทศ  โดยคุณวีระยุทธ โพธิ์ถาวร

มติที่ 5 การกำกับดูแลสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุราและยาสูบ โดย คุณพรเพ็ญ  ปานคำ