ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีนำเสนอข้อมูลผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบจังหวัดขอนแก่นหลังการดำเนินงาน


วันที่ประกาศกิจกรรม : 25/11/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (491)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (WeSD)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย โครงการประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอนแก่น และกำกับติดตาม 4 จังหวัด ได้จัดประเมินสถานการณ์ยาสูบเพื่อการเปลี่ยนแปลงขอนแก่น และกำกับติดตาม 4 จังหวัด ภายใต้การสนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เพื่อสะท้อนข้อมูลการประเมินทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ ในการนี้ รศ.ดรงบัวพันธ์  พรหมพักพิง  ผอ.กลุ่มวิจัยฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และนำเสนอข้อมูลผลการประเมิน โดย ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร  หัวหน้าคณะทำงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีเครือข่ายคณะทำงานด้านยาสูบจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสู่ขวัญ  โรงแรมขวัญมอ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น