ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :เวทีคืนข้อมูลและจัดทำยุทธศาสตร์การปรับตัวของชุมชนจากผลกระทบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า


วันที่ประกาศกิจกรรม : 17/09/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (703)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

วันที่ 12 กันยายน 2556 กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) และสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลหลังการดำเนินงานโครงการโครงการวิจัยการประเมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศน์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนกลางแบบบูรณาการ และจัดเวทีจัดทำยุทธศาสตร์การปรับตัวของชุมชนจากผลกระทบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า โดยมี ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มีอุดร  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  มีการบรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การปรับตัวของชุมชนจากผลกระทบความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า โดย ผศ.ดร.ยรรยง อินทร์ม่วง และเสนอผลการศึกษาสภาพพื้นที่การใช้ประโยชน์ พื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้าโดย คุณรัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ มีชาวบ้านจากพื้นที่ บ้านชีกกค้อ  บ้านโคกสำราญ บ้านดอนปอแดง และบ้านเป้า เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์มีชัย  อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น