ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Research Group on Wellbeing and Sustainable Development (WeSD)
  Untitled Document


กิจกรรม :ขอเชิญประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร


วันที่ประกาศกิจกรรม : 05/06/2556 จำนวนครั้งที่อ่าน (575)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

ด้วยกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการสะพาน  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานโครงการศูนย์ประชาสังคมและจัดการโดยไม่แสวงกำไร จำนวน  1  งาน  โดยมีราคากลางเป็นเงิน  700,000.00  (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

  1. ต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์
  2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของงานราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
  3. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD)  จะไม่คืนเอกสารประกวดราคาไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งสิ้น และในกรณีผู้สเสนอราคารายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สงวนสิทธิไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้น ทั้งไม่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          กำหนดประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และดูสถานที่ในการก่อสร้างปรับปรุงในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน  2556 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) อาคาร HS 03 ชั้น 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

          ผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่  กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD) ระหว่าง วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน  2556 ถึง วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน  2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 - 203433 ,  081-5449948  ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

ดาวน์โหลด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้


    ไม่มีภาพแนบในหัวข้อที่เลือก